Projekt badawczy NCN DEC-2013/09/B/HS4/01260

Międzynarodowy projekt badawczy pn. „Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii” realizowany jest przez Katedrę Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanego na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01260.

Nadrzędnym celem badań jest zdiagnozowanie uwarunkowań i różnic związanych z konfigurowaniem i funkcjonowaniem japońskich łańcuchów dostaw w krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Polski i Wielkiej Brytanii.

Jako nadrzędną hipotezę badawczą przyjęto twierdzenie o tym, że japońskie metody i techniki zarządzania łańcuchami dostaw mają charakter uniwersalny niezależnie od różnic w poziomie rozwoju społeczno- ekonomicznego kraju, w którym są transponowane.

Naukowo-poznawcze cele badawcze sprowadzają się do:
1. Przeprowadzenia analizy porównawczej makroekonomicznych, regulacyjnych, społeczno-kulturowych i infrastrukturalnych czynników lokalizacji japońskich przedsiębiorstw produkcyjnych i ich dostawców w Wielkiej Brytanii i Polsce,
2. Zdiagnozowania organizacji, funkcjonowania oraz efektywności procesów zaopatrzeniowych, dystrybucyjnych i zwrotnych w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem podziału łańcuchów dostaw według klasyfikacji M. Fishera ,
3. Analizy porównawczej doboru i kształtowania partnerskich relacji z dostawcami produktów i usług, ze szczególnym
4. uwzględnieniem roli kapitału społecznego w tworzeniu i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

Cele utylitarne projektu polegają na:
1. Identyfikacji sposobów eliminowania oporu wobec zmian związanych z wdrażaniem japońskiego stylu zarządzania łańcuchami dostaw w krajach europejskich,
2. Określeniu warunków i dobrych praktyk w zakresie współdziałania władz lokalnych z japońskimi przedsiębiorstwami w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

Spodziewane rezultaty planowanych badań podstawowych przyczynią się do wzbogacenia wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu, w tym zwłaszcza systematyzacji wiedzy na temat konfigurowania i funkcjonowania łańcuchów dostaw w różnych uwarunkowaniach makroekonomicznych, regulacyjnych, infrastrukturalnych oraz społeczno- kulturowych. Pozwoli to na uniknięcie błędów związanych z adaptacją japońskiego stylu zarządzania łańcuchami dostaw w Polsce . Ponadto planuje się opracowanie procedur i dobrych praktyk w zakresie współdziałania władz lokalnych z japońskimi przedsiębiorstwami w celu poprawy jakości życia mieszkańców.

WIĘCEJ O PROJEKCIE

Wykonanie: Lakre.pl