Projekt SGH i UEW

„Wpływ kapitału relacyjnego na innowacyjność przedsiębiorstw z sektorów wysokich technologii”

Międzyuczelniane Granty Badawcze SGH-UEW

 

Nowatorski charakter projektu

Badanie naukowe ma charakter interdyscyplinarny. Pojęcie kapitału relacyjnego omawiane jest w dziedzinie nauk społecznych w dorobku dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości, nauki socjologiczne i psychologia. Charakterystyka pojęcia innowacje oraz analiza wybranych do badania sektorów nawiązuje do dorobku nauk ścisłych i przyrodniczych, szczególnie astronomii (w zakresie identyfikacji źródeł innowacji technologicznych i determinantów rozwoju jednego z badanych sektorów, tj. sektora kosmicznego) oraz nauk o Ziemi i środowisku (przy okazji omawiania przesłanek rozwoju ekoinnowacji). Zespół badaczy wykorzystuje również dorobek wybranych dyscyplin nauk inżynieryjno-technicznych, istotny z punktu widzenia charakterystyki innowacji technologicznych i technicznych oraz rozwoju sektorów wysokiej technologii (automatyka, elektronika i elektrotechnika). Tak szeroki i pogłębiony przegląd literatury, w tym dorobku badawczego, jest konieczny dla identyfikacji poziomu korelacji kluczowych pojęć projektu badawczego, jakimi są kapitał relacyjny i innowacje, ze specyficznymi uwarunkowaniami ich rozwoju na poziomie podmiotów w sektorach wysokich technologii na miarę wyzwań współczesnego otoczenia biznesowego związanych z kryzysami ekonomicznym, społecznym i klimatycznym.

 

Główne cele projektu

 • Cel poznawczy: identyfikacja zależności między kapitałem relacyjnym a poziomem innowacyjności przedsiębiorstw
 • Cel empiryczny: określenie kapitału relacyjnego przedsiębiorstw w kooperacji z podmiotami zewnętrznymi wykorzystywanego jako stymulator tworzenia innowacji otwartych
 • Cel metodologiczny: zaproponowanie metody pomiaru kapitału relacyjnego oraz rozwój modeli współpracy w tworzeniu innowacji otwartych
 • Cel aplikacyjny: sformułowanie rekomendacji określających rolę kapitału relacyjnego dla innowacyjności oraz przedstawienie ilustrujących tę rolę praktyk biznesowych

 

Podmiot badań

Podmioty sektorów wysokiej technologii (ang. high-tech sectors) wykorzystują najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w samym produkcie. Do sektorów wysokiej technologii należą m.in. sektory: elektroniczny, IT, lotniczy, kosmiczny, motoryzacyjny, optyczny, farmaceutyczny czy biotechnologiczny.

 

Metody badawcze

 • Badania eksperckie z wykorzystaniem zogniskowanego wywiadu grupowego
 • Badania ilościowe z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety
 • Badania jakościowe z wykorzystaniem indywidualnych wywiadów pogłębionych

 

Etapy realizacji projektu od 02.01.2021 do 30.11.2022

 1. Opracowanie i doskonalenie narzędzi badawczych
 2. Przeprowadzenie badań empirycznych
 3. Analiza wyników badań
 4. Przygotowanie i złożenie artykułów
 5. Poprawa artykułów w świetle recenzji, określenie dalszych kierunków badań i przygotowanie założeń do wniosku o grant zewnętrzny

 

Zespół badawczy

 • dr hab., prof. SGH Barbara Ocicka, Katedra Logistyki SGH – kierownik badania
 • dr hab. inż., prof. UEW Maja Zofia Kiba-Janiak, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, UEW
 • dr hab., prof. SGH Wioletta Mierzejewska, Katedra Zarządzania Strategicznego, SGH
 • dr Anna Baraniecka, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, UEW
 • dr Patryk Dziurski, Katedra Zarządzania Strategicznego, SGH
 • dr Bartłomiej Jefmański, Katedra Ekonometrii i Informatyki, UEW

 

Kontakt

Wykonanie: Lakre.pl