Publikacje zwarte pracowników KZSiL

 

Witkowski J., Dzieje logistyki. Od wspierania przemocy do doskonalenia jakości życia

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, 130 s.

Pokaż spis treści

1. Logistyka w dziejach wojen i wojskowości

1.1. Logistyka jako dyscyplina nauk wojskowych

1.2. Aleksander Macedoński jako prekursor logistyki wojskowej w starożytności

1.3. Logistyka kampanii napoleońskich w 1805 i 1812 roku

1.4. Logistyka wojskowa w okresie transportu zmechanizowanego

1.5. Ewolucja roli logistyki w dziejach podboju kosmosu

2. Logistyka w zarządzaniu i polityce gospodarczej

2.1. Istota i ewolucja logistyki w systemie nauk ekonomicznych

2.2. Etapy rozwoju logistyki w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami i łańcuchami dostaw

2.3. Geneza oraz kierunki rozwoju technologii wspierających zarządzanie logistyczne w erze Industry 4,0

2.4. Polityka logistyczna jako nowy rodzaj polityki gospodarczej państw i regionów

3. Logistyka w doskonaleniu jakości życia

3.1. Zmiany priorytetów logistyki w sferze ochrony środowiska i realizacji zadań publicznych

3.2. Logistyka miejska w podwyższaniu jakości życia mieszkańców miast

3.3. Logistyka humanitarna w sytuacjach kryzysowych

3.4. W kierunku doskonalenia jakości życia, czyli projekty logistyczne w kulturze, sporcie, turystyce i rekreacji

.

Skowrońska A., Zarządzanie makrologistyką w gospodarce globalnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2020, 244 s.

Pokaż spis treści
Wstęp
1. Gospodarka globalna w obliczu wyzwań XXI wieku
1.1. Gospodarka światowa – istota, rys historyczny i trendy cywilizacyjne
1.2. Wpływ globalizacji na rozwój gospodarki światowej
1.3. Gospodarka globalna – w poszukiwaniu nowych podejść do zarządzania w skali mikro- i makroekonomicznej
 
2. Makrologistyka jako czynnik rozwoju gospodarki globalnej
2.1. Makrologistyka – istota, komponenty, cele, miejsce i rola w gospodarce globalnej
2.2. Makrologistyka a konwencjonalne (ortodoksyjne) teorie i koncepcje rozwoju
2.3. Makrologistyka a niekonwencjonalne (heterodoksyjne) teorie i koncepcje rozwoju
 
3. Polityka logistyczna jako nowoczesne podejście do zarządzania makrologistyką w gospodarce globalnej
3.1. Polityka logistyczna – pojęcie, cele, zasady i instrumenty ułatwiające zarządzanie makrologistyką
3.2. Bariery i stymulatory polityki logistycznej
3.3. Miejsce i rola polityki logistycznej w zarządzaniu makrologistyką
 
4. Zarządzanie makrologistyką w praktyce gospodarki globalnej – uwarunkowania, zalecenia i perspektywy rozwoju
4.1. Zarządzanie makrologistyką w świetle uwarunkowań rozwoju gospodarki światowej przed 2020 rokiem
4.1.1. Zarządzanie makrologistyką w Unii Europejskiej
4.1.2. Zarządzanie makrologistyką w krajach Dalekiego Wschodu
4.1.3. Zarządzanie makrologistyką w Australii
4.1.4. Zarządzanie makrologistyką w Wielkiej Brytanii
4.2. Zarządzanie makrologistyką w świetle nowych uwarunkowań związanych z pandemią Covid-19 i globalnego kryzysu ekonomicznego
4.2.1. Zarządzanie makrologistyką w okresie pandemii Covid-19
4.2.2. Zarządzanie makrologistyką w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego
 
Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków
Summary

Marcinkowski J.M., Humanitarny łańcuch dostaw w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych na przykładzie ugrupowania regionalnego ASEAN

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2019, 106 s.

Pokaż spis treści
Wstęp
 
1. Katastrofy naturalne w świetle teorii logistyki humanitarnej
1.1. Katastrofy naturalne jako zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodowego
1.2. Istota logistyki humanitarnej w wymiarze międzynarodowym
1.3. Znaczenie humanitarnego łańcucha dostaw
 
2. Logistyka w humanitarnym łańcuchu dostaw w sytuacji wystąpienia
katastrof naturalnych w ugrupowaniu regionalnym ASEAN
2.1. Geneza i charakterystyka ASEAN pod względem logistyki humanitarnej
2.2. Wskaźnik kompozytowy logistyki humanitarnej w sytuacji wystąpienia
katastrof naturalnych
2.3. Analiza konwergencji logistyki w humanitarnym łańcuchu dostaw
 
3. Referencyjny model transgranicznego humanitarnego łańcucha
dostaw w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych
3.1. Transgraniczny humanitarny łańcuch dostaw koordynowany przez
AHA Centre
3.2. Konfiguracja transgranicznego humanitarnego łańcucha dostaw
w sytuacji wystąpienia katastrof naturalnych
 
Zakończenie
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Summary

Kiba-Janiak M., Logistyka w strategiach rozwoju miast

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
 
Pokaż spis treści
Wstęp
 
Rozdział 1. Logistyka miejska z perspektywy zarządzania miastem
1.1. Wieloznaczność pojęcia logistyki miejskiej
1.2. Interesariusze logistyki miejskiej
1.3. Logistyka miejska w naukach o zarządzaniu
1.4. Logistyka miejska w zarządzaniu publicznym
 
Rozdział 2. Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta 
2.1. Pojęcie i rodzaje strategii rozwoju miasta
2.2. Logistyczne decyzje strategiczne w mieście
2.3. Strategia logistyczna miasta
2.4. Czynniki wpływające na formułowanie i realizowanie strategii
logistycznej miasta
 
Rozdział 3. Założenia do formułowania, realizowania i kontrolowania strategii logistycznej miasta
3.1. Analiza strategiczna miasta w obszarze logistyki miejskiej
3.2. Formułowanie strategii logistycznej miasta
3.3. Realizacja strategii logistycznej miasta
3.4. Kontrola, kontroling i zarządzanie ryzykiem podczas formułowania
i realizowania strategii logistycznej miasta
 
Rozdział 4. Analiza porównawcza stolic państw UE w zakresie logistyki miejskiej w kontekście strategii rozwoju miasta
4.1. Procedura i metody przeprowadzonych badań
4.2. Analiza porównawcza potencjałów miast w zakresie możliwości formułowania i realizowania strategii logistycznej
4.3. Model dojrzałości miast w zakresie formułowania i realizowania
strategii logistyczne
 
Rozdział 5. Strategie funkcjonalne z zakresu logistyki miejskiej na przykładzie wybranych stolic państw UE
5.1. Spójność strategicznych celów z zakresu logistyki miejskiej z celami dokumentów strategicznych na poziomie miasta – studium przypadków
5.2. Logistyka w strukturze organizacyjnej urzędu miasta
5.3. Badanie skuteczności realizacji strategii logistycznej miasta
5.4. Procedura formułowania, realizowania i kontrolowania strategii logistycznej
 
Zakończenie
Załączniki
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Summary

Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój, red. naukowa J. Witkowski, A. Baraniecka

PWE, Warszawa 2018

Dostępny również e-book w wersji angielskiej: https://www.ravelo.pl/japanese-supply-chains-in-europe-management-and-development,p300040623.html

 

Pokaż spis treści
Wstęp

 

1. Zarządzanie łańcuchami dostaw w warunkach globalizacji
1.1. Łańcuch dostaw w ujęciu procesowym i podmiotowym
1.2. Uwarunkowania rozwoju łańcuchów dostaw
1.3. Kierunki ewolucji międzynarodowych łańcuchów dostaw
1.3.1. Zrównoważone, społecznie odpowiedzialne i zielone łańcuchy dostaw
1.3.2. Orientacja na wzrost wartości i jakość obsługi klientów
1.3.3. Znaczenie technologii teleinformatycznych

2. Koopetycja przedsiębiorstw w zarządzaniu globalnymi łańcuchami dostaw 
2.1. Podstawowe decyzje i doskonalenie procesów w zarządzaniu międzynarodowymi łańcuchami dostaw
2.2. Współdziałanie i konkurencja firm japońskich w ramach struktur Keiretsu i innych organizacji gospodarczych
2.3. Społeczna odpowiedzialność globalnych łańcuchów dostaw
2.3.1. Społecznie odpowiedzialny łańcuch dostaw
2.3.2. Przegląd badań na temat społecznie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w Polsce, Wielkiej Brytanii i Japonii

3. Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania japońskich łańcuchów dostaw w Europie 
3.1. Japońskie inwestycje zagraniczne w Europie
3.2. Stagnacja gospodarcza a zmiany w zarządzaniu i lokalizacji japońskich przedsiębiorstw
3.3. Uwarunkowania kulturowe w zarządzaniu japońskimi łańcuchami dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii
3.3.1. Kultura narodowa jako zmienna zewnętrzna efektywności przedsiębiorstw
3.3.2. Wymiary kultur narodowych z perspektywy łańcuchów dostaw
3.3.3. Strategie łańcuchów dostaw a wymiary kultur narodowych
3.3.4. Analiza wymiarów kultur narodowych Polski, Japonii i Wielkiej Brytanii
3.4. Analiza porównawcza kapitału społecznego w badanych krajach
3.4.1. Kapitał społeczny jako uwarunkowanie funkcjonowania łańcuchów dostaw
3.4.2. Składowe kapitału społecznego
3.4.3. Pomiar kapitału społecznego
3.4.4. Poziom zaufania jako składowej kapitału społecznego w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii
3.4.5. Kapitał społeczny Polski jako uwarunkowanie zewnętrzne funkcjonowania japońskich łańcuchów dostaw
3.4.6. Wyniki badań japońskich łańcuchów dostaw w Polsce dotyczące kapitału społecznego
3.5. Infrastrukturalne uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw w Polsce, Wielkiej Brytanii i Japonii
3.5.1. Infrastrukturalne uwarunkowania związane z transportem, magazynowaniem i intermodalnością
3.5.2. Rozwój infrastruktury logistycznej w kontekście uwarunkowań polityczno-prawnych
3.6. Współpraca japońskich inwestorów z samorządami lokalnymi w Polsce
3.6.1. Istota i obszary współpracy samorządu lokalnego z zagranicznymi inwestorami
3.6.2. Wyniki badań przeprowadzonych na Dolnym Śląsku

4. Planowanie, organizowanie i kontrola w zarządzaniu japońskimi łańcuchami dostaw w Europie 
4.1. Europejska struktura podmiotowo-organizacyjna łańcuchów dostaw wybranych grup Keiretsu
4.1.1. Japońskie łańcuchy dostaw w sektorze motoryzacyjnym
4.1.2. Rozwój i dezinwestycje w japońskich łańcuchach dostaw w sektorze elektrotechnicznym
4.1.3. Udział firmy logistycznej w kształtowaniu i funkcjonowaniu japońskich łańcuchów dostaw
4.2. Doskonalenie struktur i procesów w łańcuchach dostaw — studia przypadków firm japońskich
4.2.1. Zespoły projektowe w doskonaleniu japońskich łańcuchów dostaw
4.2.2. Kaizen jako koncepcja doskonalenia procesów
4.2.3. Rozwój nowych produktów
4.2.4. Narzędzia teleinformatyczne w japońskich łańcuchach dostaw
4.3. Dobre praktyki w japońskich łańcuchach dostaw automotive w Europie — przypadek Bridgestone Europe

5. Metody, narzędzia i dobre praktyki zarządzania logistycznego w japońskich łańcuchach dostaw — wyniki badań empirycznych 
5.1. Transport i magazynowanie
5.2. Zakupy i zarządzanie zapasami
5.3. Just-in-time w logistyce produkcji
5.4. Logistyczna obsługa klientów
5.4.1. Istota i znaczenie logistycznej obsługi klienta
5.4.2. Strategia logistycznej obsługi klienta
5.4.3. Obsługa klienta w łańcuchu dostaw
5.4.4. Wyniki badań dotyczące logistycznej obsługi klienta
5.5. Ekologistyka
5.5.1. Istota i cele ekologistyki
5.5.2. Racjonalna gospodarka pozostałościami
5.5.3. Ekologistyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw
5.5.4. Ekologistyka w modelu SCOR
5.5.5. Wyniki badań w zakresie ekologistyki

6. Bariery i stymulatory rozwoju japońskich łańcuchów dostaw w Europie 
6.1. Przyszłość japońskich FDI w Europie i scenariusze rozwoju ich łańcuchów dostaw
6.1.1. Zakres badania
6.1.2. Dane statystyczne
6.1.3. Etapy badań oraz wykorzystane narzędzia analizy
6.1.4. Wyniki badań i analiz
6.1.5. Wpływ czynników społecznych na rozwój japońskich łańcuchów dostaw w Europie
6.2. Warunki dyfuzji japońskich praktyk w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w Europie
6.2.1. Pożądane kierunki rozwoju kapitału ludzkiego
6.2.2. Obniżenie kosztów transakcyjnych przez wzrost poziomu zaufania

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków i fotografii

Spis tablic 

Jagoda A., Organizacja pracy w przedsiębiorstwie. Identyfikacja, diagnoza, perspektywy

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017
 
Pokaż spis treści
Rozdział 1
Pojęcie i znaczenie pracy w naukach o zarządzaniu 
1.1. Praca – ujęcie definicyjne i geneza z ekonomicznej perspektywy 
1.2. Praca w wybranych teoriach przedsiębiorstwa
1.2.1. Klasyczna teoria przedsiębiorstwa
2.2. Teoria procesu pracy
1.2.3. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa 
1.2.4. Teoria kosztów transakcyjnych
1.2.5. Teoria agencji
1.2.6. Teoria wymiany
1.3. Pracownik jako podmiot pracy
1.4. Funkcje pracy
1.5. Organizacja pracy – pojęcie, istota i cele
 
Rozdział 2
Komponenty organizacji pracy 
2.1. Podział pracy w przedsiębiorstwie 
2.2. Formy organizacji czasu pracy
2.3. Miejsce świadczenia pracy
2.4. Formy zespolenia pracy
2.5. Współczesne kierunki badań nad organizacją pracy w przedsiębiorstwie 
 
Rozdział 3
Organizacja pracy w świetle badań empirycznych 
3.1. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych 
3.2. Dobór próby badawczej do badań ilościowych i jej charakterystyka
3.3. Podział pracy
3.4. Czas pracy 
3.5. Miejsce świadczenia pracy
3.6. Formy zespolenia pracy
3.7. Wyniki badań empirycznych w świetle analizy statystycznej – relacje między komponentami organizacji pracy
3.7.1. Analiza zależności pomiędzy zmiennymi 
3.7.2. Analiza regresji
 
Rozdział 4
Organizacja pracy w przedsiębiorstwie – ocena i kierunki doskonalenia
4.1. Oczekiwania respondentów wobec organizacji pracy 
4.2. Ocena organizacji pracy – konkluzje z przeprowadzonych badań
4.3. Elastyczna organizacja pracy
4.4. Systemy wysoce efektywnej pracy jako przykład implementacji elastycznej organizacji pracy w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 5
Perspektywy organizacji pracy jutra
5.1. Uwarunkowania elastycznej organizacji pracy – identyfikacja i określenie siły wpływu 
5.2. Zewnętrzne stymulanty elastycznej organizacji pracy 
5.2.1. Mobilność zawodowa i przestrzenna
5.2.2. Zmiany społeczne
5.2.3. Uwarunkowania technologiczne
5.2.4. Liberalizacja i deregulacja rynku
5.2.5. Wzrost znaczenia wiedzy, kapitału ludzkiego 
5.2.6. Globalizacja 
5.3. Uwarunkowania wewnętrzne
5.3.1. Wybrane tendencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem 
5.3.2. Wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj prowadzonej działalności 
5.3.3. Kultura organizacyjna 
5.4. Przyszłość organizacji pracy – wnioski z analizy stymulant elastycznej organizacji pracy
 
Zakończenie 
Załącznik 1 
Załącznik 2 
Załącznik 3 
Literatura 
Spis rysunków 
Spis tabel 
Summary
 

T. Kołakowski, WYBRANE ZAGADNIENIA ANALIZY I OCENY EKONOMICZNEJ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, 248 s.
 
Pokaż spis treści
 
 
 
Wstęp
 
1. Projekty inwestycyjne i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy
1.1. Istota projektów inwestycyjnych
1.2. Klasyfikacja i rodzaje projektów inwestycyjnych
1.3. Rodzaje analiz i ocen projektów inwestycyjnych
Zestaw zadań - rozdział 1
 
2. Analiza i ocena finansowa projektu inwestycyjnego - punkt wyjścia do analizy ekonomicznej
2.1. Wartość pieniądza w czasie a analiza i ocena projektu inwestycyjnego
2.2. Analiza przepływów pieniężnych w projektach inwestycyjnych
2.3. Metody oceny opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych
Zestaw zadań - rozdział 2
 
3. Analiza i ocena ekonomiczna projektu inwestycyjnego - istota, metody
3.1. Przesłanki badania ekonomicznej efektywności projektów inwestycyjnych
3.2. Ocena projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem analizy kosztów i korzyści
3.3. Metody kosztowe w analizie ekonomicznej projektów inwestycyjnych
3.4. Analiza ekonomiczna projektu inwestycyjnego na podstawie oceny oddziaływania na otoczenie
Zestaw zadań - rozdział 3.
 
4. Koncepcja całkowitej wartości ekonomicznej w analizie ekonomicznej projektu inwestycyjnego
4.1. Istota i składowe całkowitej wartości ekonomicznej na przykładzie obiektów dziedzictwa kulturowego
4.2. Metody wyceny całkowitej wartości ekonomicznej - możliwości
i ograniczenia w zastosowaniu
4.2.1. Metody opierające się na cenach z rynków konwencjonalnych
4.2.2. Metody bazujące na cenach z rynków zastępczych
4.2.3. Metody bazujące na deklarowanych preferencjach
4.2.4. Trudności i ograniczenia w stosowaniu metod wartościowania
TEV
4.3. Wycena zasobów dziedzictwa kulturowego w procesie oceny ekonomicznej
efektywności projektów inwestycyjnych - przypadki zastosowania
Zestaw zadań - rozdział 4.
 
5. Wycena efektów ekonomicznych w projekcie turystycznego zagospodarowania
obiektu dziedzictwa kulturowego na podstawie
metody wydłużonego czasu pobytu - przykład zastosowania
5.1. Procedura wyceny na podstawie metody wydłużonego czasu pobytu
5.2. Rewaloryzacja bloku śródrynkowego wraz z odbudową wieży ratuszowej
w Świdnicy - studium przypadku
Zestaw zadań - rozdział 5.
 
Załącznik 1. Zestawienie formuł do szacowania wartości bieżącej i przyszłej
pieniądza
 
Załącznik 2. Odpowiedzi do wybranych zadań
 
Bibliografia
 
Spis rysunków
 
Spis fotografii
 
Spis tabel

Modelowanie logistyki miejskiej, red. naukowa M. Kiba- Janiak i J. Witkowski

PWE, Warszawa 2014

 

Strategie i logistyka w sektorze usług. Strategie na rynku TSL, praca zbior. pod red. J.Witkowskiego i U. Bąkowskiej- Morawskiej

Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 235, Wrocław 2011

 

Strategie i logistyka w sektorze usług. Logistyka w nietypowych zastosowaniach, praca zbior. pod red. J.Witkowskiego i A. Baranieckiej

Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 234, Wrocław 2011

 

Zarządzania łańcuchem dostaw

Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010

Pokaż spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

 • Łańcuchy i sieci dostaw

 • Geneza, istota i cele współczesnego zarządzania łańcuchami dostaw

 • Partnerstwo między ogniwami łańcucha dostaw

 • Zewnętrzne uwarunkowania zarządzania łańcuchami dostaw

 • Synchronizacja strumieni popytu i podaży

 • Zarządzanie łańcuchami dostaw a teorie pozycjonowania i kosztów transakcyjnych

Rozdział 2. Procedury, organizacja i strategie łańcuchów dostaw

 • Poziomy integrowania łańcuchów dostaw

 • Poziomy integrowania łańcuchów dostaw według Ch.C. Poiriera

 • Pięciopoziomowy model Kompasu

 • Poziomy doskonałości łańcuchów dostaw według firmy konsultingowej A.T. Kearney

 • Doskonalenie przedsiębiorstwa a rozwój dostawców

 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw

 • Strategie obsługi klientów w łańcuchach dostaw

 • Strategia szybkiej reakcji (QR)

 • Strategia efektywnej obsługi klientów (ECR)

 • Technologie teleinformatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Rozdział 3. Benchmarking i ocena łańcuchów dostaw

 • Istota i zakres benchmarkingu łańcuchów dostaw

 • Procesy w modelach referencyjnych łańcuchów dostaw

 • Analiza tworzenia wartości w łańcuchach dostaw

 • Pomiar sprawności i efektywności łańcuchów dostaw

 • Ocena wartości dodanej i satysfakcji klientów

 • Koszty działań i analiza wyników finansowych łańcucha dostaw

 • Ocena wartości dodanej łańcucha dostaw

Rozdział 4. Zarządzanie łańcuchami dostaw w firmach japońskich

 • Źródła rozwoju i sukcesów współdziałania przedsiębiorstw w Japonii

 • Struktura i funkcjonowanie łańcuchów dostaw w grupach Keiretsu

 • Łańcuchy dostaw w firmach japońskich w warunkach recesji

 • System dostaw just-in-time

Rozdział 5. Zarządzanie łańcuchami dostaw w Europie

 • Funkcjonowanie i kierunki rozwoju sieci dostaw w krajach Unii Europejskiej

 • Outsourcing logistyczny w europejskich łańcuchach dostaw

 • Kulturowe uwarunkowania sieci dostaw

 • Program integrowania dostawców: studium przypadku firmy zagranicznej w Polsce

Zakończenie

Wykaz skrótów

Bibliografia 

A. Skowrońska, Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju

Wydanie II zmienione, PWE, Warszawa 2010
 
Pokaż spis treści

1. PARADYGMAT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

1.1. Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju

1.2. Cele i zasady zrównoważonego rozwoju

1.3. Płaszczyzny równoważenia rozwoju

2. LOGISTYKA JAKO NARZĘDZIE RÓWNOWAŻENIA ROZWOJU

2.1. Ekonomiczne, społeczne, ekologiczne i przestrzenne aspekty logistyki

2.2. Logistyczny imperatyw ekologiczny

2.3. Zrównoważone technologie logistyczne

3. POLITYKA LOGISTYCZNA- ISTOTA, PODMIOTY, CELE, INSTRUMENTY

3.1. Pojęcie, ewolucja, zasady i rodzaje polityki logistycznej

3.2. Miejsce polityki logistycznej w systemie polityk gospodarczych

3.3. Podmioty i cele polityki logistycznej

3.4. Instrumenty polityki logistycznej

4. ANALIZA I OCENA WYBRANYCH POLITYK LOGISTYCZNYCH

4.1. Polityka logistyczna w krajach Dalekiego Wschodu i Australii

4.2. Polityka logistyczna w państwach europejskich

4.3. Wielokryterialna analiza porównawcza polityk logistycznych

5. PROGRAMOWANIE POLITYKI LOGISTYCZNEJ W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

5.1. Metodyka programowania polityki logistycznej

5.2. Bariery i stymulatory polityki logistycznej

5.3. Sposoby monitorowania efektywności i skuteczności polityki logistycznej

Potocki J. 2009: Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów

Wyd. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, 190 s.

U. Bąkowska-Morawska, Techniki decyzyjne i organizatorskie – ujęcie praktyczne

Wydawnictwo PWSZ, Wałbrzych 2008, s.134

"Zarządzanie projektami logistycznymi" Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 11 (red. naukowy)"

Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008

Pokaż spis treści

Wstęp

I. Teoria i metodyka projektów logistycznych

 • Halina Brdulak: Metodyka zarządzania projektem w oparciu o praktykę firm logistycznych

 • Marek Kasperek: Koncepcja i typologia projektów logistycznych

 • Arkadiusz Kawa, Radosław Śliwka, Bartosz Sołecki: Efektywność projek­tów usprawniających procesy logistyczne mierzona za pomocą wskaźni­ka głównego i wskaźnika pomocniczego

 • Danuta Kisperska-Moroń: Żywe łańcuchy dostaw jako przedmiot zarządza­nia projektem

 • Stanisław Krawczyk: Modele procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Marek Wąsowicz: Narzędzia efektywnego zarządzania projektami logistycz­nymi

 • Jarosław Witkowski, Bartłomiej Rodawski: Logistic Project - Definition, Typology and Risk

II. Zarządzanie ryzykiem w projektach logistycznych

 • Magdalena Klopott: Kontrola ryzyka w planowaniu i wdrażaniu projektów logistycznych

 • Robert Marek: Identyfikacja ryzyka projektu logistycznego

 • Małgorzata Maternowska: Standardy a kwestia aktywności firm w ograniczaniu ryzyka w łańcuchach dostaw

 • Sławomir Skiba: Wybrane problemy związane z kosztami w logistyce

 • Violetta Skrodzka: Model ewidencji kosztów logistyki

III. Projekty logistyczne a zrównoważony rozwój

 • Ryszard Kościelny: City Distribution Logistics as an Environmental Factor

 • Joanna Miklińska: Efekty funkcjonowania centrów logistycznych w kontekście strategii zrównoważonego rozwoju transportu

 • Henryk Salmonowicz: Transport morski w rozwoju zrównoważonym Unii Europejskiej

 • Agnieszka Skowrońska: Logistic Centres as Examples of Logistic Projects in the Context of Sustainable Development

 • Jacek Szołtysek: Multimodalizm w podróżach miejskich - rola projektów w jego wdrażaniu

 • Maciej Szymczak: Solving Road Cargo Traffic Problems in Cities - a Logistics Approach

 • Ilona Urbanyi-Popiołek: Projekty autostrad morskich w aspekcie zrównowa­żonego rozwoju transportu

IV. Praktyka planowania i realizacji projektów logistycznych

 • Franciszek Adamczuk: Wybrane problemy dystrybucji mebli wytwarzanych w Polsce na rynku Unii Europejskiej

 • Anna Baraniecka, Bartłomiej Rodawski: Supply Chain Management Improvement Project

 • Sławomir Droździecki: Projekty infrastrukturalne w kształtowaniu funkcji logistycznych województwa pomorskiego

 • Krzysztof Dziekoński, Arkadiusz Jurczuk: Koncepcja organizacji multiprojektowej w branży TSL

 • Joanna Dyczkowska: Zintegrowane zarządzanie logistyczne dystrybucją w przedsiębiorstwach branży BHP

 • Irena Jałmużna, Marek Sekieta: Application of ABC Method for Effective Planning of Warehouse Processes

 • Maja Kiba-Janiak: Projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego mySAP ERP na przykładzie centrum logistycznego

 • Damian Kocot: Procedura skutecznego wdrażania outsourcingu usług logistycznych

 • Tomasz Kołakowski: Rewitalizacja Kolei Bystrzyckiej jako przykład projektu logistyczno-turystycznego

 • Jerzy Kubicki: Bezpieczeństwo i ochrona w usługach logistycznych

 • Sebastian Kot, Beata Skowron-Grabowska: Influence of RFID Solutions in Supply Chain

 • Krzysztof Witkowski: Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju lokalnym

J. Krupanka, A. Skowrońska (pod red.): Analiza warunków rozwoju technologii środowiskowych w Polsce

Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2006. 
 
Pokaż spis treści
WPROWADZENIE
 
1. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA TECHNOLOGII śRODOWISKOWYCH
 
2. POLITYCZNO-PRAWNE PODSTAWY SEKTORA TECHNOLOGII
śRODOWISKOWYCH
 
3. DIAGNOZA SEKTORA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH
 
3.1. Badania i rozwój
 
3.2. Innowacyjność
 
3.3. Priorytetowe technologie środowiskowe w warunkach polskich
 
4. ANALIZA SWOT SEKTORA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH
 
5. PRZYKŁADOWE ORGANIZACYJNE TECHNOLOGIE śRODOWISKOWE
 
6. POLSKA „MAPA DROGO WPROWADZENIE
 
1. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH
 
2. POLITYCZNO-PRAWNE PODSTAWY SEKTORA TECHNOLOGII
śRODOWISKOWYCH
 
3. DIAGNOZA SEKTORA TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH
 
3.1. Badania i rozwój
 
3.2. Innowacyjność
 
3.3. Priorytetowe technologie środowiskowe w warunkach polskich
 
4. ANALIZA SWOT SEKTORA TECHNOLOGII śRODOWISKOWYCH
 
5. PRZYKŁADOWE ORGANIZACYJNE TECHNOLOGIE śRODOWISKOWE
 
6. POLSKA „MAPA DROGOWA" WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ
TECHNOLOGII śRODOWISKOWYCH
 
6.1. Badania i rozwój
 
6.2. Weryfikacja technologii
 
6.3. Docelowe poziomy odniesienia
 
6.4. Koncentracja środków finansowych
 
6.5. Instrumenty rynkowe
 
6.6. Zamówienia publiczne
 
6.7. Podnoszenie świadomości i szkolenie
 
6.8. Działania globalne
 
7. REKOMENDACJE
 
ANEKS: ANKIETA INTERAKTYWNA
 
BIBLIOGRAFIA
 
SPIS TABEL
 
SPIS RYSUNKÓW WA" WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ
TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH
 
6.1. Badania i rozwój
 
6.2. Weryfikacja technologii
 
6.3. Docelowe poziomy odniesienia
 
6.4. Koncentracja środków finansowych
 
6.5. Instrumenty rynkowe
 
6.6. Zamówienia publiczne
 
6.7. Podnoszenie świadomości i szkolenie
 
6.8. Działania globalne
 
7. REKOMENDACJE
 
ANEKS: ANKIETA INTERAKTYWNA
 
BIBLIOGRAFIA
 
SPIS TABEL
 
SPIS RYSUNKÓW

A.Baraniecka, B.Rodawski, A.Skowrońska: Logistyka- ćwiczenia. 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.O.Langego, Wrocław 2005.
 
Pokaż spis treści
Wstęp
 
1. SPRAWNA OBSŁUGA KLIENTA
 
2. PROJEKTOWANIE SIECI LOGISTYCZNEJ
 
3. TRADYCYJNE METODY STEROWANIA ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
 
4. ZARZĄDZANIE MAGAZYNAMI
 
5. OUTSOURCING PROCESÓW TRANSPORTOWYCH
 
6. INTEGROWANIE DOSTAWCÓW W PROCESIE ZAOPATRZENIA
 
7. STEROWANIE PRZEPŁYWEM DÓBR W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM
 
8. NOWOCZESNE METODY ZARZ±DZANIA PRZEPŁYWAMI PRODUKTÓW I INFORMACJI W KANAŁACH DYSTRYBUCJI
 
9. RACJONALNA GOSPODARKA POZOSTAŁOŚCIAMI
 
Aneks
 
1. Wzory do rozdziałów
 
2. Rozwiązania i wskazówki do zadań

"Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym"

Elżbieta Gołembska, Danuta Kempny, Jarosław Witkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Pokaż spis treści

1. LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA W INTERNACJONALIZACJI ZARZĄDZANIA

1.1. Istota zarządzania międzynarodowego we współczesnej gospodarce
1.2. Ważniejsze metody zarządzania międzynarodowego
1.3. Miejsce i rola eurologistyki w zarządzaniu międzynarodowym

2. STRATEGICZNE I OPERACYJNE METODY ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ MIĘDZYNARODOWĄ

2.1. Geneza koncepcji i praktyka zarządzania logistyką międzynarodową
2.2. Strategiczne i operacyjne metody zarządzania logistyką międzynarodową
2.3. Logistykochłonność regionów i sektorów a tworzenie międzynarodowych łańcuchów dostaw

3. LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA W PRAKTYCE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, WYNIKI BADAŃ

3.1. Cele zadań badawczych, zakres i metoda badań
3.2. Metody zarządzania logistycznego w praktyce gospodarczej
3.3. Efekty wdrożenia logistyki międzynarodowej w przedsiębiorstwach

4. SWOBODY GOSPODARCZE ORAZ POLITYKA CELNA, TRANSPORTOWA
I WOBEC MSP WEDŁUG TRAKTATU WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
A ZMIANY WARUNKÓW OBSŁUGI LOGISTYCZNEJ 

4.1. Integracja rynku towarów i rynku usług
4.2. Polityka celna i polityka transportowa Unii Europejskiej
4.3. Dostosowania do priorytetów wspólnej polityki transportowej w Polsce
4.4. Integrowanie infrastruktury transportowej Wspólnoty. Centra logistycznew rozszerzonej Unii Europejskiej
4.5. Szanse i zagrożenia rozwoju usługodawców logistycznych w Polsce
w świetle polityki Unii Europejskiej wobec MSP

5. POLSKI RYNEK TSL PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

5.1. Czynniki stymulujące i ograniczające rozwój rynku TSL w Polsce
5.2. Lądowe usługi przewozowe, przesyłki ekspresowe, usługi kurierskie
5.3. Polityka logistyczna w Polsce zintegrowanej w Unią Europejską

6. UWARUNKOWANIA I KIERUNKI ROZWOJU LOGISTYKI EUROPEJSKIEJ

6.1. Wspólna polityka transportowa w kształtowaniu systemów logistycznych w Europie
6.2. Tendencje rozwojowe w systemach logistycznych przedsiębiorstw europejskich
6.3. Nowe konfiguracje organizacyjne sieci dostaw

7. LOGISTYKA W POLITYCE GOSPODARCZEJ WYBRANYCH PAŃSTW

7.1. Współzależność rozwoju transportu, przemysłu i handlu w ujęciu makrologistycznym
7.2. Konieczność koordynacji polityki transportowej, przemysłowej
i handlowej przesłanką kreowania polityki logistycznej
7.3. Polityka logistyczna na świecie

8. SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA LOGISTYKI MIĘDZYNARODOWEJ

8.1. Negocjacje warunków dostaw
8.2. Kapitał społeczny a globalne sieci dostaw
8.3. Przywództwo i hierarchia w międzynarodowych sieciach dostaw

Bibliografia

H.Kozarowicz, A.Skowrońska: Polityka przemysłowa.

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im.O.Langego, Wrocław 2005. 
 
Pokaż spis treści
Wstęp
 
1. ISTOTA, RODZAJE I ZASADY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ
 
1.1 Pojęcie polityki przemysłowej
1.2 Miejsce polityki przemysłowej w systemie polityki gospodarczej
1.3 Rodzaje polityki przemysłowej
1.4 Zasady polityki przemysłowej
 
2. POLITYKA PRZEMYSŁOWA - ARGUMENTY ZA I PRZECIW
 
2.1 Aspekt historyczny
2.2 Nowy etap dyskusji
 
3. PODMIOTY, CELE I INSTRUMENTY POLITYKI PRZEMYSŁOWEJ
 
3.1 Podmioty polityki przemysłowej
3.2 Cele polityki przemysłowej
3.3 Instrumenty polityki przemysłowej
 
4. POLITYKA PRZEMYSŁOWA A KONKURENCYJNOŚĆ PRZEMYSŁU
 
4.1 Uwagi wstępne
4.2 Model "klucza lecących dzikich gęsi"
4.3 Model "diamentu konkurencyjności międzynarodowej" M.E. Portera
4.4 Model konkurencyjności systemowej
 
5. GENEZA, ETAPY, PRZEGLĄD KONCEPCJI I OCENA POLITYKI
PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE
 
5.1 Geneza
5.2 Etapy i kierunki ewolucji polskiej polityki przemysłowej
5.3 Rz±dowe programy polityki przemysłowej
5.4 Alternatywne koncepcje polityki przemysłowej
5.5 Ocena skuteczności i efektywności polityki przemysłowej

&n

Wykonanie: Lakre.pl