Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw - specjalność na kierunku zarządzanie II stopień studiów (magisterskie)

Zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw - specjalność na kierunku zarządzanie II stopień studiów (magisterskie)

Celem specjalności jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem i logistyką w łańcuchach dostaw

Studiując zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchami dostaw poznasz i zrozumiesz:

 • zasady i narzędzia zarządzania strategicznego, w tym metody analizy strategicznej, sposoby planowania strategicznego i wdrażania strategii w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw,

 • zasady projektowania celów strategii funkcjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem strategii marketingowej i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw,

 • istotę, reguły i uwarunkowania realizacji tradycyjnych i nowoczesnych koncepcji zarządzania,

 • narzędzia rachunkowe (rachunki kosztów) oraz systemy informatyczne i informacyjne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw,

 • istotę, źródła i sposoby eliminowania konfliktu celów w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw,

 • makro - i mikroekonomiczne, społeczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw w kraju i na świecie,

 • reguły i etapy zarządzania relacjami, stanowiącymi źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa i łańcucha dostaw,

 • infrastrukturalne uwarunkowania wspomagające sprawne organizowanie procesów logistycznych w łańcuchu dostaw,

 • metody i narzędzia planowania i analizy projektów inwestycyjnych na poziomie mikro- i makroekonomicznym,

 • istoty i uwarunkowań zarządzania projektami inwestycyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw.

Dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach i laboratoriach nabędziesz umiejętności:

 • samodzielnego podejmowania decyzji menedżerskich, zarządzania zespołem pracowniczym, określonym projektem, procesem czy systemem,

 • analizy strategicznej, wybierania opcji strategiczne, projektowania strategii rozwoju, konkurencji, strategie funkcjonalne oraz wdrażania strategii,

 • realizowania nowoczesnych koncepcje zarządzania, zgodnie z normami i standardami w zakresie organizacji procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem modelu referencyjnego SCOR,

 • posługiwania się systemami rachunkowymi (rachunkami kosztów),dokumentami finansowymi oraz wybranymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem,

 • kaskadowania celów przedsiębiorstwa na wybrane obszary i budowania Strategicznej Karty Wyników,

 • tworzenia kodeksów etycznych i stosowania zasady społecznej odpowiedzialności biznesu,

 • budowania i wdrażania modeli i strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz budowania relacji, ułatwiających integrowanie łańcuchów dostaw,

 • w zakresie organizacji i kierowania zespołem,

 • w zakresie oceny efektywności i skuteczności projektów inwestycyjnych,

 • budżetowania inwestycji.

Jako absolwent tej specjalności będziesz posiadał kompetencje:

 • wykazuje się innowacyjnością i odwagą w realizacji celów. Podejmuje pionierskie projekty,

 • wykorzystuje krajowe i międzynarodowe bazy danych, posługuje się współczesnymi metodami komunikacji elektronicznej w wielokulturowym otoczeniu,

 • sprawnie podejmuje decyzje, negocjuje i mobilizuje współpracowników w sytuacjach kryzysowych,

 • jest odpowiedzialny i postępuje etycznie w ramach powierzonych mu zadań.

 • propaguje postawy etyczne w swoim otoczeniu

 • samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę i umiejętności. Wykazuje zaangażowanie w dzieleniu się wiedzą w organizacji,

 • dostrzega korzyści partnerstwa strategicznego oraz potrzebę uwzględniania celów interesariuszy w strategii rozwoju i w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw,

 • organizuje i kieruje zespołem przy zachowaniu szacunku dla odmienności kulturowych i światopoglądowych.

Gdzie znajdziesz pracę?

Absolwenci tej specjalności, będą predysponowani do pełnienia funkcji menedżerskich w zakresie, zakupów, planowania produkcji, transportu i spedycji, gospodarki magazynowej zarządzania przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw. Ponadto dynamicznie rozwijające się centra logistyczne oraz klastry przemysłowe w coraz większym stopniu będą zwiększały zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie procesów logistycznych.

Wykonanie: Lakre.pl